ទំព័រដើម » រូបថត » មិត្តនៅវិទ្យាល័យ

មិត្តនៅវិទ្យាល័យ

Advertisements

រមណីយដ្ឋាន សួន សុបិន្ត ឆ្នាំ ២០០៦

ធីម សុជាតិ, ខ្ញុំ, អ៊ុង សោភ័ណ្ឌ, អ៊ុំ សោភា និងប្អូនប្រុស, អ៊ុង សោភា, ឃិត សុខចេង, ឈិត ឌីម៉ង់, ប៊ូ បញ្ញា, អ៊ុក តូរ៉ានី, ស៊ុយ ភារម្យ, ឡេង សុភ័ក្ត្រ, វី ធានី, វ៉ា ពិសិដ្ឋ, ហ៊ន ស៊ីម និង កុក សុធា។

Saun Soben_01

រូបថត ៖ សួន សុបិន្ត

Saun Soben_02

រូបថត ៖ សួន សុបិន្ត

រមណីយដ្ឋានភ្នំឧត្តុង្គ ឆ្នាំ ២០០៦

ម្តាយ អ៊ុង សោភ័ណ្ឌ និងមិត្តរបស់គាត់, ខ្ញុំ, ឈិត ឌីម៉ង់, កុក សុធា, សៀង សិទ្ធី, ផាន់ ទិវា, អ៊ុំ សោភា, អ៊ុង សោភ័ណ្ឌ, អ៊ុង សោភា, ឃិត សុខចេង, ស៊ុយ ភារម្យ។

Udong_01

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_02

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_03

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_04

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_05

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_06

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_07

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_08

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Udong_09

រូបថត ៖ ភ្នំឧត្តុង្គ

Advertisements
%d bloggers like this: